Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu mieszkaniowego

Zaciągając kredyt mieszkaniowy, decydujemy się na zakup mieszkania przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie wszelkich kosztów z tym związanych. Banki oferują kredyty mieszkaniowe, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, okresu kredytowania czy też możliwości zaciągnięcia kredytu w obcej walucie. Po przeanalizowaniu ofert bankowych potencjalny kredytobiorca składa we właściwym banku wniosek wraz z szeregiem wymaganych dokumentów. Ilość dokumentów uzależniona jest od banku, w którym dana osoba stara się uzyskać kredyt. Zazwyczaj jednak niezbędne dokumenty dotyczą czterech zasadniczych obszarów. Szukając dobrego kredytu na mieszkanie wejdź tutaj http://www.kredyt-mieszkaniowy.com.pl/.

Pierwszym z nich jest identyfikacja kredytobiorcy. Musi on dostarczyć dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa). Kolejną grupę dokumentów stanowią zaświadczenia o zarobkach. Zaświadczenia takie wydaje pracodawca i informuje w nich o sposobie uzyskiwania dochodów przez potencjalnego kredytobiorcę oraz o ich wysokości. Bank dla potwierdzenia tych informacji może zażądać wyciągu bankowego z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie, za okres ostatnich trzech miesięcy. W przypadku, gdy o kredyt mieszkaniowy stara się osoba, która uzyskuje dochody na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, musi dostarczyć kopie umów i wystawionych rachunków za okres ostatnich dwunastu miesięcy.

Starający się o kredyt musi również dostarczyć bankowi zaświadczenia o wszelkiego rodzaju innych swoich zobowiązaniach (np. inne zaciągnięte kredyty, pożyczki). Dotyczy to zobowiązań, które nadal trwają, jak i tych, które niedawno wygasły. Bank może wymagać zaświadczenia o spłacie kredytu. Ostatnia grupa dokumentów dotyczy już samego przedmiotu kredytowania. W zależności od tego, czy mieszkanie pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego, bank zażąda innych dokumentów. W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego na pewno konieczne będzie dostarczenie umowy przedwstępnej oraz harmonogramu spłaty transz, wszystkie informacje dotyczące inwestora (dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej), odpis z aktu notarialnego umowy kupna gruntu przez inwestora, decyzja o pozwoleniu na budowę i odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla gruntu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja.